Author Profile

Katharine Kearnan

Katharine Kearnan

Katharine Kearnan writes about design and technology for IBM.